Skip to main content

Onderteken de BACA-verbintenis

13-10-2020

Schaar u achter het Science Based Targets initiative (SBTi) met de Belgian Alliance for Climate Action (BACA)

The Shift en WWF hebben besloten om hun krachten te bundelen en een nationaal initiatief op te starten dat zowel privébedrijven en non-profitorganisaties als academische instellingen uitnodigt om het voortouw te nemen op het vlak van klimaatactie. De Alliantie rekent op leden die reeds wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen geformuleerd hebben om contact op te nemen met hun businesspartners en deze aan te moedigen om een duurzame bocht te nemen. BACA zal discussiepanels, workshops en webinars organiseren om organisaties te tonen hoe zij een businesscase kunnen opbouwen met het oog op de implementatie van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen, hoe zij klimaatdoelstellingen kunnen definiëren en een implementatieplan kunnen opstellen. Gaandeweg zal de alliantie u op de hoogte houden van het traject dat een organisatie volgt om haar ecologische voetafdruk te verminderen, zoals wat de invoering van een nieuw bedrijfsmodel aangaat als wat de wijziging van de cultuur en het ecosysteem betreft, inclusief de implementatie van nieuwe technologieën binnen heel de organisatie

 

Onderteken de verbintenis

Bij de ondertekening van de verbintenis van de Alliantie verbindt u zich er officieel toe om de klimaatwijziging aan te pakken op basis van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. Maar dat is slechts het startpunt van uw traject. Van zodra u de verbintenis ondertekend heeft, verwacht de BACA van u dat u het globale SBT-initiatief onderschrijft, en dit binnen de twaalf maanden. Daarna heeft u twee jaar de tijd om uw eigen wetenschappelijk onderbouwde uitstoot verlagende doelstelling uit te werken en te laten valideren.

ONDERTEKEN :

https://www.belgianallianceforclimateaction.org/sign-the-pledge

 

Wat zijn wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen (Science Based Targets – SBT)?

Wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen bieden bedrijven een duidelijk afgebakend traject voor duurzame groei door te bepalen in welke mate en hoe snel zij hun uitstoot van broeikasgassen moeten verlagen.

In het kader van het Parijsakkoord van 2015 stemden 195 regeringen wereldwijd ermee in om de gevaarlijke klimaatwijziging te voorkomen door de globale opwarming te beperken tot veel minder dan 2 graden Celsius. Dit gaf het signaal voor een versnelde overschakeling op een economie met lage koolstofuitstoot. Veel bedrijven bewijzen reeds dat zij beschikken over de nodige vaardigheden, expertise en vindingrijkheid om dit ook daadwerkelijk te realiseren, maar zij hebben ambitieuze doelstellingen nodig om de uitstoot te verlagen en ervoor te zorgen dat de vernieuwende actie die zij ondernemen volledig in lijn ligt met de huidige klimaatwetenschap en -noden.

De doelstellingen met betrekking tot de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen, zoals die nagestreefd worden door bedrijven, worden beschouwd als “wetenschappelijk onderbouwd” als zij in lijn liggen met wat volgens de recentste klimaatwetenschap vereist is om de doelstellingen van het Parijsakkoord te halen – met andere woorden om de globale opwarming te beperken tot veel minder dan 2°C boven de pre-industriële waarden, en de inspanningen verder door te trekken om de opwarming te beperken tot 1,5°C.

 

Hoe sluit ik me aan bij het initiatief rond wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen (Science bases targets initiative – SBTi)?

De eerste stap is het ondertekenen van de SBT-verbintenisbrief. Dat betekent dat uw bedrijf zich zal inzetten om een wetenschappelijk onderbouwde uitstoot verlagende doelstelling te formuleren. Twee verschillende verbintenissen zijn mogelijk:

  • De standaardverbintenis: het bedrijf verbindt zich ertoe om minstens een traject af te leggen naar “veel minder dan 2°C”.
  • De bedrijfsambitie om een 1,5°C verbintenis aan te gaan: daarbij verbindt het bedrijf zich ertoe om een wetenschappelijk onderbouwde uitstoot verlagende doelstelling na te streven die toelaat de klimaatopwarming tot 1,5°C te beperken, of een “net-zero” verbintenisdoelstelling.

De tweede stap is het vastleggen en valideren van een doelstelling binnen maximum 2 jaar na het aangaan van de verbintenis. Een voorafgaande correcte berekening van de CO2-uitstoot is daarvoor vereist. Ziehier enkele sleutelfactoren die daarbij In beschouwing genomen moeten worden:

  • Scope 1 & 2 (rechtstreekse uitstoot): de doelstellingen van Scope 1 en Scope 2 halen voor heel het bedrijf.
  • Scope 3 (onrechtstreekse uitstoot): een screening van de Scope 3 uitstoot moet voltooid worden voor alle relevante Scope 3 categorieën. Als de Scope 3 uitstoot hoger ligt dan 40% van de totale CO2-uitstoot, dan moet de Scope 3 doelstelling minstens twee derde van de Scope 3 uitstoot dekken.  

Vervolgens heeft het bedrijf de keuze tussen twee soorten doelstellingen:

  • Een absolute doelstelling, met toepassing van de absolute contractiemethode, die vereist dat er op jaarbasis een absolute verlaging is van 2,5% in het kader van het “veel minder dan 2°C” scenario, of 4,2% vermindering in het kader van het 1,5°C traject.
  • Een relatieve doelstelling, uitgedrukt als een procentuele verlaging per output (m², ton producten…) kan berekend worden als dit niet leidt tot een absolute verhoging van de uitstoot van broeikasgassen, of als dit uitgelijnd wordt volgens een door de sector goedgekeurd traject binnen de Sectorial Decarbonization Approach (sectorale aanpak voor het koolstofarm maken). Deze aanpak wordt tegenwoordig ontwikkeld voor 6 sectoren: energie, ijzer en staal, cement, aluminium, pulp en papier, diensten-bouw.

Indien u een KMO bent (bedrijf met minder dan 500 werknemers) kunt u een vereenvoudigd traject voor KMOs volgens, waarbij u alleen een doelstelling voor Scope 1 en Scope 2 moet formuleren en u zich ertoe verbindt om uw Scope 3 uitstoot te berekenen en te verlagen.

 

De derde stap is de mededeling van uw doelstelling. Na de validering van uw doelstellingen door de SBTi worden zij gepubliceerd op de SBT-website en verspreid via andere communicatiekanalen (SBT-verslagen, sociale netwerken,…) U krijgt de toelating om het SBT-logo te gebruiken op alle communicatiedragers en aldus erkend te worden als een leader in de strijd tegen de klimaatwijziging.

 

Hoe kan CO2logic u begeleiden bij dit traject?

CO2logic kan u bijstaan met de volgende taken:

  • Omdat het van een kapitaal belang is om aan de slag te gaan op een goede basis zal CO2logic uw CO2-voetafdruk (alle relevante uitstoot) voor het referentiejaar controleren of berekenen, en dit volgens de best erkende koolstofberekeningsmethodes.
  • CO2logic helpt u met de keuze van belangrijke SBT-kenmerken: keuze van het referentiejaar, doeljaar, doelgrens (relevante Scope 3 categorieën), opstellen van een monitoringsysteem.
  • De definitie van een ambitieniveau in lijn met het traject “veel minder dan 2°C” of “1,5°C”.
  • Invullen van het formulier voor de doelstellingbepaling en opvolging bij het SBTi voor de eindvalidering.

 

Indien u nog steeds twijfelt en hulp nodig heeft om te begrijpen wat de bepaling van de SBT inhoudt voor uw bedrijf dan kan CO2logic eerst en vooral een haalbaarheidsstudie uitvoeren zodat u inzicht krijgt in welke stappen ondernomen moeten worden, inclusief een raming van de interne workload en de nodige consultancy.

 

CO2logic begeleidde al veel bedrijven tijdens dit traject, zoals bpost, UCB, Barco, Proximus, Cofinimmo, Mc Cain en vele anderen.

Indien u hierover meer informatie wenst gelieve u Juste de Meeûs te contacteren via info@co2logic.com

 

CO2logic is fier dat het bpost mocht begeleiden bij de definitie van zijn nieuwe langetermijn-doelstellingen om de CO2-uitstoot te verlagen, in lijn met de wetenschap en de klimaatdoelstellingen van het Parijsakkoord.

Deze ambitieuze doelstellingen werden eind 2018 gevalideerd door het Science Based Targets initiative. Zo werd bpost een van de eerste Belgische bedrijven met een ambitieuze verbintenis die inhoudt dat het tegen 2030 zijn absolutie Scope 1 en Scope 2 uitstoot zal verlagen met 20% vergeleken met het referentiejaar 2017. Bpost verbindt zich er tevens toe om de absolute Scope 3 broeikasgassenuitstoot die gegenereerd wordt door de uitbesteedde transport- en distributieactiviteiten tegen 2030 te verlagen met 20% vergeleken met het referentiejaar 2017.

Om deze ambitieuze doelstellingen te halen stelde bpost in samenwerking met CO2logic en andere partners een ambitieus plan op dat hieronder beschreven wordt:

 

Vrachtwagens

30% minder uitstoot van onze vrachtwagens dankzij vooruitstrevende technologieën, in België en in het buitenland, inclusief het gebruik van efficiëntere leveringsroutes.

 

Bestelwagens

50% van onze eigen vloot en 40% van de vloot van onze partners zal bestaan uit elektrische bestelwagens. Lessen in ecologisch rijden voor onze chauffeurs en schonere conventionele bestelwagens.

 

Gebouwen

10% aangepaste verlichting van de gebouwen voor onze filialen

50% van onze Belgische werknemers rijdt met elektrische wagens.

100% groene elektriciteit

 

Luchttransport

10% verlaging van de uitstoot van het luchttransport door het efficiënter maken van onze handelingen en door samen te werken met partners die investeren in de vergroening van hun luchtvrachtactiviteiten.