Credible Climate Action
Menu

U bent hier

Evaluatie van de socio-economische impact van klimaatverandering in België

09 / 2020

Een literatuurstudie in opdracht van de Nationale Klimaatcommissie (NKC), schetst de socio-economische impact van klimaatverandering in België.

Het rapport – en ook zijn Samenvatting voor beleidsmakers – beschrijven in detail de gevolgen ervan op de ecosystemen, de infrastructuren, de energievoorziening, de land- en bosbouw, de arbeidsproductiviteit, de verzekeringssector en de gezondheid, maar integreren ook schattingen van de economische kosten en de sociale aspecten.

 

Er wordt verwacht dat de klimaatverandering enkele positieve, maar vooral negatieve gevolgen zal hebben voor verschillende economische sectoren in België:

 • De totale kosten, vooral verbonden aan extreme hitte, droogte en overstromingen, lopen op tot bijna 9,5 miljard € per jaar, of ongeveer 2% van het Belgische BBP. De winsten, vooral te danken aan zachtere winters, belopen bijna 3 miljard € per jaar of 0,65% van het BBP.
 • Alhoewel zachtere winters de mortaliteit wat kunnen doen dalen, zullen de warmere zomers verantwoordelijke zijn voor een oversterfte van 629 personen per jaar in 2050 (1900 tegen het einde van de eeuw), te vergelijken met het effect van de extreme hitte in de zomer van 2003.  
 • Een vermindering van de arbeidsefficiëntie zal België in de periode 2081-2100 jaarlijks 610 miljoen (in het koudste jaar) tot 9 miljard € kosten (in het warmste jaar), en rond het midden van de eeuw 170 miljoen tot 3,5 miljard €.  
 • De jaarlijkse kost van de schade door overstromingen geschat op 343 à 940 miljoen € per jaar in 2050, en op 2,5 tot 5,6 miljard € in 2100.
 • Voor de productie van elektriciteit zullen de droogte en de hoge temperaturen een meerkost van 44 miljoen € per jaar tegen 2050 vertegenwoordigen, terwijl de efficiëntie van het transport en de distributie van elektriciteit zal dalen, met een meerkost van 91 miljoen € per jaar tot gevolg.
 • Tegen 2050 zou de totale opbrengst in de landbouwsector kunnen dalen met 606 miljoen € per jaar in vergelijking met 2019. Vooral de opbrengst voor aardappelen en maïs zou in minder gunstige jaren met 35% kunnen dalen tot onder de minimumopbrengst van de periode 1981-2010.  
 • De ‘Fire Weather Index’, gebruikt om het toegenomen risico op bosbranden in te schatten, zou tegen 2071-2100 met 30 à 40% toenemen (en met meer dan 40% in de Belgische Ardennen). De verliezen en schade te wijten aan bosbranden zullen op dat moment oplopen tot 14,3 miljoen € per jaar.
 • De achteruitgang van de ecosysteem zou een jaarlijkse daling van de ecosysteemdiensten ter waarde van 1,1 miljard € met zich meebrengen

Het rapport benadrukt bovendien dat mensen die al zeer kwetsbaar zijn als gevolg van een slechte gezondheid, een laag inkomen of ontoereikende huisvesting (vaak in dichtbevolkte stedelijke gebieden), naar verwachting ook het meest kwetsbaar zullen zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering.

De nood aan meer middelen en maatregelen voor aanpassing is duidelijk

Gezien de beperkingen die inherent zijn aan dit soort literatuuronderzoek, richtte de evaluatie zich op bepaalde sectoren en vormt zij geen allesomvattende analyse van de sociaaleconomische gevolgen van de klimaatverandering.

Deze evaluatie heeft echter wel de verdienste dat ze licht werpt op de kosten en de sociale gevolgen van de klimaatverandering in België, voor verschillende klimaatscenario's, en dat ze de nadruk legt op de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en om maatregelen te nemen om onze samenleving aan te passen aan deze veranderingen. De studie biedt dus een solide basis voor reflectie over het aanpassingsbeleid op de korte en middellange termijn.

Meer details :

 • De samenvatting voor beleidsmakers (NLFREN
 • Het volledige rapport (in het Engels) 
 • adapt2climate.be: dit portaal, ontwikkeld door de Nationale Klimaatcommissie, heeft tot doel informatie beschikbaar te stellen over de effecten van de klimaatverandering, kwetsbaarheidsbeoordelingen en klimaataanpassing in België.

 

 

Our community: